Anastas Chilingirov, the Forgotten Associate of Serbian Archeology

Authors

  • Јован Д. Митровић

Abstract

Анастас Чилингиров

Заборављени сарадник српске археологије

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arnaudov, M. 1939. Istoriya na Sofiyskiya universitet Sv. Kliment Ohridski prez prvoto mu polustoletie 1888–1938. Sofiya.

Bandović, A, 2012. Gustaf Kosina i koncept kulture u arheologiji. Etnoantropološki problemi, n.s. Vol. 7, Is. 3: 409–433.

Bandović, A. 2017. Miloje Vasić i Gustaf Kosina: susret koji se nije dogodio? Zbornik Narodnog muzeja u Beogradu XXIII-1: 629–648.

Chilingirov, A. 1908. Iz praistoriata na Balgariya. Praistoricheskoto selishte v s. Kremikovci, Sofiysko. Periodichesko Spisanie na Balgarskoto knizhovno druzhestvo v Sofiya, LXIX, 9-10: 200–219.

Chilingirov, S. 1942. Pomoraviya. Po srabski svidetelstva. Skopie: Balgarsko delo.

Filipov, B. 1915. Anastas D. Chilingirov, Izvestiya na Balgarskoto arheologichesko druzhestvo V: 220–221.

Georgiev, Е. 2017. Stilijan Čilingirov i njegov doprinos očuvanju srpskih biblioteka koje su Bugari zaplenili u Prvom svetskom ratu, Čitalište 30: 41–54.

Grünert, H. 2002. Gustaf Kossinna (1858–1931). Vom Germanisten zum Prähistoriker. Ein Wissenschaftler im Keiserreich und in der Weimarer Republik, Vorgeschichtliche Forschungen, 22, Leidorf: VML Verlag Marie. 2002.

Mantran, R. 2002. Istorija Osmanskog carstva. Beograd: Klio.

Mitrović, J. 2019. Muzealci starog Beograda, Učenjaci, starinari i arheolozi: arheologija u svetlu sopstvene istorije, ur. A. Crnobrnja, 101–110. Beograd: Srpsko arheološko društvo.

Popova, N. i I. Popov, 2016. Rafail Popov, 140 godini od rozhdenieto mu. Sofiya.

Schmidt, H. 1915. Änastas Tschilingirow 1884—1916, Praehistorische Zeitschrift VII, 1–2: 236–237.

Vasić, М. М. 1910. Žuto brdo, prilozi za poznavanje kulture gvozdenog doba u Dunavskoj dolini Starinar, N.R. V.

Velkov, I. 1942–1943. Anastas D. Chilingirov, Godishnik na Narodniya arheologicheski muzey. kn. VII: 254–255.

Downloads

Published

2020-09-29

How to Cite

Митровић, Јован Д. 2020. “Anastas Chilingirov, the Forgotten Associate of Serbian Archeology”. Etnoantropološki Problemi Issues in Ethnology and Anthropology 15 (3):925–929. https://eap-iea.org/index.php/eap/article/view/61.