[1]
E. Board, “Award ‘Dušan Bandić’ for the year 2021”, EAP / IEA, vol. 17, no. 1, p. 411, Apr. 2022.