Entrepreneurs in the eyes of society – on the causes of negative perception of entrepreneurs in transitional Serbia

  • Vesna Trifunović The Institute of Ethnography SASA Belgrade
Keywords:
entrepreneurs, negative perception, post-socialist transformation

Abstract

The paper deals with the negative social perceptions of entrepreneurs often encountered during the second phase of post-socialist transformation in Serbia. The causes of these widespread social perceptions are investigated by contrasting the previous, decades long socialist system, which was hostile toward entrepreneurship as well as egalitarian ideology with the context of the occurrence and development of private enterprise and the relationship between entrepreneurs – employers and workers in this society.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antonijević, Dragana. 2009a. Okviri proučavanja ličnih i porodičnih priča o materijalnom gubitku i porazu. Etnoantropološki problemi 4 (1).
Antonijević, Dragana. 2009b. Poraženi od sistema: struktura i značenje ličnih priča o gubitnicima hibridne tranzicije. Etnoantropološki problemi 4 (3).
Bolčić, Silvano. 1994. Tegobe prelaza u preduzetničko društvo. Sociologija „tranzicijeˮ u Srbiji početkom devedesetih. Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Bolčić, Silvano. 2002a. „Rast privatnog sektora i preduzetništva u Srbiji tokom 1990-ih“. U Srbija krajem milenijuma: razaranje društva, promene i svakodnevni život, Silvano Bolčić i Anđelka Milić (prir.). Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Bolčić, Silvano. 2002b. „Izmenjena sfera rada“. U Društvene promene i svakodnevni život: Srbija početkom devedesetih Silvano Bolčić (prir.). Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Bolčić, Silvano. 2008. „Preduzetnici i preduzetničke firme u Srbiji 1992-2006. godine: ima li značajnih promena?“ U Društvo rizika: promene, nejednakosti i socijalni problemi u današnjoj Srbiji, Sreten Vujović (ur.). Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. Beograd
Böröcz, József. 2001. Change Rules. American Journal of Sociology 106 (4).
Cerović, Božidar. 2012. Tranzicija: zamisli i ostvarenja. Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta: Beograd.
Cvejić, Slobodan. 2002. „Neformalna privreda u post-socijalističkoj transformaciji: „siva ekonomijaˮ u Srbiji 90-ih“. U Srbija krajem milenijuma: razaranje društva, promene i svakodnevni život, Silvano Bolčić i Anđelka Milić (prir.). Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Cvejić, Slobodan. 2006. Korak u mestu: društvena pokretljivost u Srbiji u procesu post-socijalističke transformacije. Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta. Beograd.
Erdei, Ildiko. 2003. „Potrošnja i identiteti u savremenoj Srbiji – narodne predstave o bogatstvu i siromaštvu“. Tradicionalno i savremeno u kulturi Srba. EI SANU: Posebna izdanja, knj. 49. Beograd.
Erdei, Ildiko. 2005. „Bogatstvo u tranziciji – konceptualizacija bogatstva na primeru dva knjaževačka preduzetnika“. U Problemi kulturnog identiteta stanovništva savremne Srbije, Senak Kovač (ur.). Beograd: Etnoantropološki problemi - Зbornik radova.
Erdei, Ildiko. 2009. Hopes and Visions: Business, Culture and Capacity for Imagining Local Future in Southeast Serbia. Etnoantropološki problemi 4 (3).
Estrin, Saul, Paul Grout, Sushil Wadhwani. 1991. „Učešće u profitu i akcionarstvo zaposlenih“. U Od nacionalizacije do privatizacije ili socijalizam i mešovita privreda, Božidar Cerović (redaktor). Beograd: Ekonomski fakultet.
Hall, Stuart. 1980. “Encoding/decoding.” In Culture, Media, Language, Stuart Hall, Dorothy Hobson, Andrew Love and Paul Willis (eds). London: Hutchinson.
Kovačević, Ivan. 2006a. Kiosk – kritički ogled iz urbane/političke antropologije. Glasnik Etnografskog instituta SANU 54 (1).
Kovačević, Ivan. 2006b. Legenda o poštaru – lopovu i biznismenu. Antropologija 1.
Kovačević, Ivan. 2006c. Tranziciona legenda o dobitnicima. Etnoantropološki problemi 1 (2).
Kovačević, Ivan. 2007. Antropologija tranzicije. Beograd: Srpski genealoški centar i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta. Etnološka biblioteka knj. 28.
Lazić, Mladen. 1994. „Preobražaj ekonomske elite“. U Razaranje društva: jugoslovensko društvo u krizi 90-ih, Mladen Lazić (prir.). Beograd: Filip Višnjić.
Lazić, Mladen. 2000. „Elite u postsocijalističkoj transformaciji srpskog društva“. U Račji hod – Srbija u transformacijskim procesima, Mladen Lazić (ur.). Beograd: Filip Višnjić.
Lazić, Mladen i Slobodan Cvejić. 2004. „Promene društvene strukture u Srbiji: slučaj blokirane post-socijalističke transformacije“. U Društvena transformacija i strategije društvenih grupa. Svakodnevica Srbije na početku trećeg milenijuma, Anđelka Milić (ur.). Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Matić, Miloš. 2007. Privatno preduzetništvo u savremenoj Srbiji. Antropologija 3.
Mijatović, Boško. 2005. „Privatizacija realnog sektora“. U: Četiri godine tranzicije u Srbiji, Boris Begović i Boško Mijatović (red.). Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije.
Mrkšić, Danilo. 1994. „Dualizacija ekonomije i stratifikaciona struktura“. U. Razaranje društva: jugoslovensko društvo u krizi 90-ih, Mladen Lazić (prir.). Beograd: Filip Višnjić.
Mrkšić, Danilo. 2000. „Restratifikacija i promene materijalnog standarda“. U Račji hod – Srbija u transformacijskim procesima. Mladen Lazić (ur.). Beograd: Filip Višnjić.
Naumović, Slobodan. 2006. On the Heaviness of Feathers, or What Has Culture Got to do With the Failure to Establish an Organic Poultry Production Business in Contemporary Serbia? Etnoantropološki problemi 1(1).
Novaković, Nada. 2006. Nastanak nove preduzetničke elite u Srbiji. Srpska politička misao16 (1/2).
Novaković, Aleksandar. 2012. „Neoliberalizamˮ i tranzicija – kritički osvrt na tezu o „neoliberalnom“ karakteru srpske tranzicije. Nacionalni interes 3.
Novaković, Aleksandar, Milena Pešić. 2010. Srbija u tranzicionom ekvilibrijumu – imperativi prevazilaženja blokiranih reformi. Politička revija (XXII) IX (24).
Stojanović, Božo. 2002. Tranzicioni proces: podsticanje slobodnog preduzetništva. Sociološki pregled XXXVI (3-4).
Stojanović, Božo. 2005. Tranzicija u Srbiji: privredno lutanje. Institut za evropske studije. Beograd.
Sztompka, Piotr. 1999. „The Cultural Core of Postcommunist Transformations“. U European Societies: Fusion or Fission? Thomas P. Boje, Bart van Steenbergen, Sylvia Walby (eds.). London and New York: Routledge.
Tőkés, Rudolf L. 2000. "Transitology": Global Dreams and Post-Communist Realities. Central Europe Revie. 2 (10).
Trifunović, Vesna. 2009. Tipizacija privatnika u periodu prve tranzicije: primer domaćih serija. Glasnik Etnografskog Instituta SANU LVII (1).
Trifunović, Vesna. 2013. Tranzicijski Veltšmerc – narativizacija iskustva mladih pri traženju posla i zaposlenju u kontekstu postsocijalističke transformacije. Glasnik Etnografskog instituta SANU 61 (2).
Verdery, Katherine. 1996. What Was Socialism and What Comes Next? New Jersey: Princeton University Press.
Žikić, Bojan. 2007. „Ljudi (koji nisu sasvim) kao mi. Kulturna konceptualizacija pojma privatnik u Srbiji“. U. Antropologija postsocijalizma, Vladimir Ribić (ur.). Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta i Srpski genealoški centar, Etnološka biblioteka knj. 34.


Извори / Sources

„Duguje 11 plata radnicima a sponzorise-pevaciceˮ. Dostupno na: http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/459924/Duguje-11-plata-radnicima-a-sponzorise-pevacice (23. 04. 2014).
„Kako žive prosečni Srbi i Srpkinje: Sekiraju se i sanjaju o boljem životuˮ. Dostupno na: http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/455813/Kako-zive-prosecni-Srbi-i-Srpkinje-Sekiraju-se-i-sanjaju-o-boljem-zivotu (07. 04. 2014).
„Miodrag Kostić, magnatˮ. Distupno na: http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/290474/Miodrag-Kostic-magnat (19. 11. 2011).
„Firma koja menja zaposlene na 30 dana, pa preti i ponizava kada radnici traže zarađenoˮ. Dostupno na:
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/368515/Firma-koja-menja-zaposlene-na-30-dana-pa-preti-i-ponizava-kada-radnici-traze-zaradjeno (20. 02. 2013).
„Oni se bogate, a radnicima ne plaćaju doprinoseˮ. Dostupno na:
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/394602/Oni-se-bogate-a-radnicima-ne-placaju-doprinose (21. 07. 2013).
„Šta raditi kad vam gazda ne daje platuˮ. Dostupno na:
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/427004/Sta-raditi-kad-vam--gazda-ne-daje-platu
(13. 12. 2013).
„Ko zarađuje, a ne isplaćuje plate, mogao bi u zatvorˮ. Dostupno na: http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/362623/Ko-zaradjuje-a-ne-isplacuje-plate-mogao-bi-u-zatvor (15. 01. 2013).
„Srbi ništa ne rade i neće da radeˮ. Dostupno na: http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2011&mm=09&dd=11&nav_id=541166 (11.09.2011).
„Dva miliona Srba ne želi da radi?ˮ. Dostupno na: http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2010&mm=07&dd=22&nav_id=447068 (22.07.2010).
„Poslodavac na dlanu: Ne plaća radnike, kupuje porsche, u reprezentaciju ulaže više nego u istraživanje i razvojˮ. Dostupno na: http://lupiga.com/vijesti/poslodavac-na-dlanu-ne-placa-radnike-kupuje-porsche-u-reprezentaciju-ulaze-vise-nego-u-istrazivanje-i-razvoj (28.02.2012).
Zakon o radu, „Sl. glasnik RSˮ, br. 24/2005, 61/2005 и 54/2009.
Zakon o radu, „Sl. glasnik RSˮ, br. 70/2001 i 73/2001.
Закон о раду "Службени гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14.
http://www.thefreedictionary.com/tycoon
http://www.hrleksikon.info/definicija/tajkun.html)
http://vukajlija.com/tajkun)
Published
2015-03-19