Representation of war heroes in TV series “The Sacrificed” (“Otpisani”)

Authors

  • Nataša Simeunović-Bajić Faculty for Culture and Media, „John Naisbitt“ University, Belgrade

DOI:

https://doi.org/10.21301/eap.v11i1.2

Keywords:

TV series “The Sacrificed” (“Otpisani”), television, popular culture, discourse, Yugoslavia

Abstract

Domestic research in the fields of culture, communications and media has not mostly dealt with the ideological and political aspects of popular TV programs and their role in forming dominant cultural patterns in the second half of the twentieth century. Therefore, this paper represents an attempt to refocus the attention of researchers to profounder readings of ideological and discursive meanings of the popular television culture of the Yugoslav era, and the TV series The Sacrificed (Otpisani) has been chosen for such a new and different view and analysis. Although made in the widely established discourse of the Yugoslav community and socialism, with the substantial financial funds and creative force of the creators of the project, it also announces discursive rifts of different orders and great socio-historical cuts. Also, it establishes new cultural patterns in the building of cultural identity and collective memory of several generations raised on the former Yugoslav territory.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Андрић, Б. 1998. Водич кроз продукцију играног програма Телевизије Београд: фонд сачуваних емисија од 1958. до краја 1995. Београд: РТС.

Barker, C. 2012. Cultural Studies: Theory and Practice (4th edition). SAGE Publications: Thousand Oaks.

Басан, М. 2001. За одбрану урбане социологије: једанаест теза. Социологија 43 (4).

Божићковић, В. 1972. Београд као саобраћајни чвор. Годишњак града Београда, 19.

Буден, Б., Жилник, Ж., куда.орг и остали, Увод у прошлост. Доступно на:

http://www.znaci.net/00003/582.pdf

Детелић, М. 1991. Ка поетици простора у српској усменој епици. Књижевна историја 23 (85).

Фуко, М. 2005. Хрестоматија. (прир. Миленковић, П. и Марковић, Д.) Нови Сад: Војвођанска социолошка aсоцијација.

Грбин, М. 2013. Лефеврова мисао у савременој урбаној социологији. Социологија 55 (3): 475−491.

Hall, S. 1997 „The Work of Representation”. In: Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. еd. Hall, S. 13−74. London: SAGE and Open University.

Hall, S., 1992 „The West and the Rest: Discourse and Power”. In Formation of Modernity: Understanding Modern Societies an Introduction Book 1, еd. Gieben, B., Hall, S. 185−227. London: Open University/Polity Press. Доступно на:

http://analepsis.files.wordpress.com/2013/08/hall-west-the-rest.pdf

Илић, М. 2006. Рађање телевизијске професије. Београд: Клио.

Качавенда, П. 1974. Предговор. У Отписани, Марковић, Д. 1974. Београд: Слобода.

Кишјухас, А. 2007. Динамика друштва као урбана динамика: ка обнови урбане социологије. Дискрепанција 8(12).

Лазић, Р. (ур.) 1997. Естетика ТВ режије. Београд: РТС, Телевизија Београд.

Марковић, Д. 1974. Отписани. Београд: Слобода.

Новаковић, С. 1984. „Кад је владала комедија или четврт века београдске хумористичке школе на малом екрану”. У: Поповић, В. Из историје Телевизије Београд, Београд: ТВ Београд.

Петрановић, Б. 1988. Историја Југославије 1918−1988, књ. 3, Београд: Нолит.

Разговор с Александром Ђорђевићем о серији „Отписани“, РТВ теорија и пракса, 1975, стр. 148.

Ротер Благојевић, М. и Николић, М. 2008. Значај очувања идентитета и аутентичности у процесу урбане обнове града: улога стамбене архитектуре Београда с краја 19. и почетка 20. века у грађењу карактера историјских амбијената. Наслеђе 9: 117−128.

Симеуновић Бајић, Н., Мајдаревић, А. 2014. „Стварне и симболичке историјско-географске одлике Булевара краља Александра: студија случаја сече платана”. У: Историја и географија: сусрети и прожимања, ур. Божић, С., 535−555. Београд: ИНИС.

Симеуновић Бајић, Н. 2012. Наративне матрице и дискурзивне праксе филма Монтевидео, бог те видео!: простор, време, колективни идентитет. Култура 134: 141−151.

Шпенглер, О. 1990. Пропаст Запада, Београд: Књижевне новине.

Синиша Павић, с.р. 2009. Београд: РТС.

Тјуроу, Џ. 2012. Медији данас: увод у масовне комуникације. Клио: Београд.

Williams, R., Culture is Ordinary [1958], source: Williams, R., Resources of Hope, Culture, Democracy, Socialism, Verso, London, 1989, Доступно на: http://artsites.ucsc.edu/faculty/Gustafson/FILM%20162.W10/readings/Williams.Ordinary.pdf

Downloads

Published

2016-03-15

How to Cite

Simeunović-Bajić, Nataša. 2016. “Representation of War Heroes in TV Series “The Sacrificed” (‘Otpisani’)”. Etnoantropološki Problemi / Issues in Ethnology and Anthropology 11 (1):47-61. https://doi.org/10.21301/eap.v11i1.2.